آزمایشگاه‌ها:

 • آزمایشگاه ملّی ماده چگال
 • کارگاه های توسعه فناوری نجوم
 • آزمایشگاه های فیزیک
 • آزمایشگاه های علوم شناختی
 • آزمایشگاه های ذرات و شتابگرها
 • کارگاه های توسعه فناوری چشمه نور ایران
اخبار
سمینارها
HSE
 • معرفی شورای HSE
 • فرم ایمنی
 • فرم پسماند
 • فرم اطلاعات اعضای آزمایشگاهها
 • فرم ارزیابی ایمنی و بهداشت محیط آزمایشگاهها
اطلاعات تماس آزمایشگاه مرکزی
لینک شبکه شاعا: https://emshaa.msrt.ir/
لینک شبکه راهبردی: https://labsnet.ir/
Top