خانه
 
آزمایشگاه‌ها
 
ارتباط با صنعت
 
طرح‌های ملی
 
فناوری اطلاعات
 
تماس با ما
ورود

 

جلسه صفر، توضیحات آغازین

سری ورکشاپ های علم داده: جلسه صفر، توضیحات آغازین

ورکشاپ ۱، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱، قسمت ۱

ورکشاپ ۱، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱، قسمت ۲

ورکشاپ ۱، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱، قسمت ۳

ورکشاپ ۱، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱، قسمت ۴

ورکشاپ ۱، قسمت ۵

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱، قسمت ۵

ورکشاپ ۲، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۲، قسمت ۱

ورکشاپ ۲، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۲، قسمت ۲

ورکشاپ ۲، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۲، قسمت ۳

ورکشاپ ۲، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۲، قسمت ۴

ورکشاپ ۳، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۱

ورکشاپ ۳، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۲

ورکشاپ ۳، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۳

ورکشاپ ۳، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۴

ورکشاپ ۳، قسمت ۵

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۵

ورکشاپ ۳، قسمت ۶

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۳، قسمت ۶

ورکشاپ ۴، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۴، قسمت ۱

ورکشاپ ۴، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۴، قسمت ۲

ورکشاپ ۴، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۴، قسمت ۳

ورکشاپ ۴، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۴، قسمت ۴

ورکشاپ ۴، قسمت ۵

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۴، قسمت ۵

ورکشاپ ۵، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۵، قسمت ۱

ورکشاپ ۵، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۵، قسمت ۲

ورکشاپ ۵، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۵، قسمت ۳

ورکشاپ ۵، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۵، قسمت ۴

ورکشاپ ۶، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۶، قسمت ۱

ورکشاپ ۶، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۶، قسمت ۲

ورکشاپ ۶، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۶، قسمت ۳

ورکشاپ ۶، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۶، قسمت ۴

ورکشاپ ۷، توضیحات

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، توضیحات

ورکشاپ ۷، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، قسمت ۱

ورکشاپ ۷، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، قسمت ۲

ورکشاپ ۷، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، قسمت ۳

ورکشاپ ۷، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، قسمت ۴

ورکشاپ ۷، قسمت ۵

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۷، قسمت ۵

ورکشاپ ۸، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۸، قسمت ۱

ورکشاپ ۸، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۸، قسمت ۲

ورکشاپ ۸، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۸، قسمت ۳

ورکشاپ ۸، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۸، قسمت ۴

ورکشاپ ۸، قسمت ۵

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۸، قسمت ۵

ورکشاپ ۹، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۹، قسمت ۱

ورکشاپ ۹، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۹، قسمت ۲

ورکشاپ ۹، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۹، قسمت ۳

ورکشاپ ۱۰، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۰، قسمت ۱

ورکشاپ ۱۰، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۰، قسمت ۲

ورکشاپ ۱۰، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۰، قسمت ۳

ورکشاپ ۱۰، قسمت ۴

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۰، قسمت ۴

ورکشاپ ۱۱، توضیحات

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۱، توضیحات

ورکشاپ ۱۱، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۱، قسمت ۱

ورکشاپ ۱۱، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۱، قسمت ۲

ورکشاپ ۱۱، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۱، قسمت ۳

ورکشاپ ۱۲، قسمت ۱

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۲، قسمت ۱

ورکشاپ ۱۲، قسمت ۲

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۲، قسمت ۲

ورکشاپ ۱۲، قسمت ۳

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۲، قسمت ۳

ورکشاپ ۱۲، توضیحات پایانی

سری ورکشاپ های علم داده: ورکشاپ ۱۲، توضیحات پایانی